OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Rada Nadzorcza PIAP Space sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), (KRS nr 0000661833) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na określony poniżej przedmiot zamówienia tj. przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022-2023, w tym sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania.

Wszelkie niezbędne informacje o Spółce będzie można uzyskać kierując zapytania drogą elektroniczną na adres izabela.janiak-kolodziej@piap.space