Odpowiedzialność społeczna

Od początku istnienia PIAP Space obowiązuje polityka antymobbingowa, której zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i pełnego szacunku miejsca pracy. Zapewnia ona narzędzia pozwalające na skuteczną realizację przyjętych założeń.

Część polityki antymobbingowej stanowi załącznik w postaci obowiązujących norm, dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

W PIAP Space ważne jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i wykluczenia, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Działania przeciwdziałające dyskryminacji realizowane są na wielu płaszczyznach:

Poziom 1

na etapie rekrutacji pracowników oraz członków zespołów projektowych każdy z pracowników oceniany jest wyłącznie pod kątem stawianych wymagań, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Informacja o wymaganiach rekrutacyjnych jest dostępna dla wszystkich odbiorców, czyli m.in. zamieszczana na stronach internetowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami.

Poziom 2

w czasie zatrudnienia oraz na etapie realizacji projektów,

Poziom 3

na etapie informowania i promowania wyników projektów,

Poziom 4

w odniesieniu do przyszłych użytkowników produktów i rezultatów projektów.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna spółki spełnia wymogi dostępności poprzez dopuszczenie formuły okresowych spotkań roboczych w formie wideo lub telekonferencji, w tym z zastosowaniem komunikatorów internetowych. Do komunikacji wewnętrznej na co dzień stosowane są dedykowane narzędzia informatyczne oraz poczta e-mail. Pracownicy posiadający cechy niepełnosprawności ruchowej nie mają obowiązku osobistego uczestnictwa we wszystkich pracach w firmie – dopuszczalna jest praca zdalna.

Do realizowanych przez spółkę projektów dobierane są narzędzia spełniające wymogi dostępności, tj. uniwersalnie zaprojektowane rozwiązania (aparatura, sprzęt komputerowy, urządzenia, oprogramowanie itd.), dostępne dla jak najszerszego kręgu użytkowników, w tym niepełnosprawnych ruchowo.

Zrównoważony rozwój
i środowisko naturalne

dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój

wykorzystywanie sprzętu spełniającego normy niskiego zużycia energii np. z oznaczeniem ENERGY STAR min. 5.0 (energooszczędność) lub opracowane i wytworzone przez producentów, którzy wdrożyli standardy środowiskowe ISO 14001 lub 14040 lub 14044

Segregacja odpadów

Wybór materiałów nadających się do ponownego przetworzenia

Troska o pracowników

Zdrowie i dobrostan naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Każdego z nich traktujemy indywidualnie, jednak troszczymy się o zapewnienie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do pracy każdemu z nich. Dbamy o to, aby nasi pracownicy mieli czas na codzienny i wakacyjny odpoczynek, który uwzględniamy w planowaniu działań spółki. Osobom w trudnej sytuacji życiowej staramy się zapewnić wsparcie na różnych poziomach.