1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PIAP Space sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
  zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z office@piap.space lub korespondencyjnie, pisząc na adres oddziału administratora Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
 3. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych osobowych
Dane pracowników instytucji państwowych/prywatnych, zgłaszających się do Administratora celem organizacji przedsięwzięcia,Dane osób kontaktowych relacja Administrator – podmiot z instytucji państwowej/ prywatnej (wskazany w umowie),

Dane klientów indywidualnych zgłaszających się do Administratora celem organizacji przedsięwzięcia,

Dane klienta Zleceniodawcy i jego pracowników, są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z tymi podmiotami.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przez okres trwania umowy i czas niezbędny po jej zakończeniu wynikający z przepisów prawa.
Tzw. „dane kadrowe”, dane pracowników Administratora zawarte m.in. w aktach osobowych,Tzw. „dane z CV”, tj. dane przyszłych pracowników – dane z art. 22 [1]1 Kodeksu Pracy oraz dane dodatkowe, na które kandydat wyraził dobrowolna zgodę, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 [1]1 Kodeksu pracy. Okres trwania umowy z pracownikami, okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego pracodawcy.
Dane obecnych i potencjalnych klientów,Dane podane do kontraktu m.in. numer telefonu czy adresem e-mail, są przetwarzane w celu powiadomienia o ofertach, informacjach handlowych, promocjach, etc.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda.

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing produktów własnych.

Do momentu cofnięcia zgody, do zakończenia realizacji umowy.
Dochodzenie roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw. Okres przetwarzania wynika z przepisu prawnego, np. z zasad ustanowionych przez Kodeks cywilny w kwestii przedawnienie roszczeń.
Obowiązki podatkowe. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres przetwarzania wynika z przepisu prawnego.

Definicje:

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kodeks pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Kodeks cywilny– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 1. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, w tym:
  • Podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • Dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, jednostkom naukowym i badawczym.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania swoich danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Przenoszenia danych,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.